Щанд

Годишник на Регионален археологически музей - Пловдив, том XI, 2009 (бълг., резюмета – англ.).