Щанд

Археологически музей-Пловдив: Брошура за историята на музея, 2010 г. Archeological Museum - Plovdiv: Booklet for museum's history, 2010.