Щанд

Годишник на Археологически музей - Пловдив, Посветен на ст. н. с. Лилия Ботушарова по случай 80 годишнината, т. IХ/2, 2004 (бълг., резюмета – англ.).